Lưu Phi TinhLưu Phi Tinh là các sao xuất hiện theo Năm và theo Tháng khi luận giải tới Tiểu Hạn tức năm và Nguyệt Hạn tức tháng. Căn bản xem Tử Vi cần lưu tâm đến Tiểu Hạn hơn vì xét đến Nguyệt Hạn thời gian ngắn, tác động của môi trường lớn tính chính xác thấp hơn, tuy vậy nếu vào các Tổ Hợp quyết định vẫn có những ảnh hưởng,  các sao an theo tháng như Thiên Hình hay Hoả Linh, Xương Khúc và Tả Hữu, Không Kiếp.


Với Tiểu Hạn gồm Thiên Can và Địa Chi của năm cần xem cho biết các sao an theo Thiên Can và Địa Chi. Trong đó vòng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tứ Hoá đóng vai trò lớn cho cách cục Tiểu Hạn. Các vòng này chuyển động vào cả 12 cung gọi là Lưu Phi Tinh. Khi đó xảy ra các trường hợp Tổ Hợp các sao Lưu và gốc ban đầu tạo nên các cách cục mới. Trong đó quan trọng nhất là. sự tổ hợp tại vị trí Tiểu Hạn, tới Đại Hạn và tiếp theo là Mệnh và Thân.