Thursday, September 1, 2016

Tinh Hệ Tử Phủ Dần Thân


Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung tại vị trí Dần ThânTử Vi đứng đầu chòm sao Bắc Đẩu và Thiên Phủ dẫn đầu chòm Nam Đẩu. Thực ra đây là cách cổ nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của hai chính tinh này trong lá số tử vi. Chỉ cần biết vị trí của sao Tử  Vi có thể an tất cả 13 chính tinh còn lại. Tử Vi là ngôi sao quan trọng nhất của món này, thuộc nhóm sao Tử Vũ Liêm. Thiên Phủ thuộc nhóm sao Phủ Tướng. Hai nhóm này giao hội thành bộ sao lớn Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh cách cục. Tử Vi có khuynh hướng cầm đầu bằng lời nói và sử dụng sức mạnh tài sản, tài năng của Vũ Khúc va sự liêm chính, binh quyền của Liêm Trinh, Thiên Phủ có khuynh hướng sử dụng lời nói và tình cảm của Thiên Tướng nên tính uy lực không bằng Tử Vi. Khi Tử Vi và Thiên Phủ đồng độ bổ khuyết rất hoàn chỉnh chưa cần tính đến bàng tinh đã mang rất nhiều ý nghĩa hay. Vì vậy sách đều luận cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm là thượng cách khi có Tử Vi hoặc Thiên Phủ thủ mệnh. Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung thủ mệnh tọa Dần Thân là thượng cách chỉ đứng sau cách Tử Vi cư Ngọ.
" Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu"
Để hiểu câu phú này cần phải nhận biết rõ cách Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung khác hoàn toàn Tử Vi độc tọa và Thiên Phủ độc tọa. Cung mệnh có Tử Phủ đóng khác Tử Vi tại mệnh và Thiên Phủ tại Quan Lộc như cách Tử Vi Tý Ngọ. Cách Tử Vi cư Ngọ đẹp bởi cung trải Nhật Nguyệt rất sáng và Tham Lang ở đối cung hợp lý, trường hợp Tử Vi cư Tý vẫn kém hơn cách này. Tử Vi và Thiên Phủ tọa mệnh là phần tính cách, bản tính ảnh hưởng của cả hai sao này rất mạnh. Như việc " Khoa Quyền tọa thủ bất như chiếu mệnh". Bộ Khoa Quyền  thủ mệnh hay hơn cách chiếu mệnh. Vì tọa thủ cung Mệnh tức Tài Quan đều ảnh hưởng, tính cách của chính bản thân dễ được áp dụng vào công việc và cách liên quan đến tiền bạc. Vì vậy cách Vũ Tướng Dần Thân thủ mệnh khác Tử Vi Tý Ngọ thủ mệnh rất lớn. Điều này nếu rõ lý Tam Hợp của các cung địa chi và vòng Sinh Vượng ngũ hành để hiểu hơn. Tử Vi và Thiên Phủ thủ mệnh hình thành tính cách của hai chính tinh này phối hợp bổ khuyết rất tốt vì nếu thành cách đều là thượng cách. Vì vậy khi gặp bàng tinh kỵ gặp càng kỵ. Tử Phủ Dần Thân tối kỵ gặp Tuần, Triệt Đáo đầu và bộ Không Kiếp hội họp. Vì bộ Phủ Tướng không hoá khí nên khó có đủ tam hoá. Vì vậy ưa gặp Lộc Tồn đồng độ hình thành cách Vũ Phủ Lộc là cách toàn sao tài tinh tam hợp thủ mệnh. Bộ Tồn Ấn Bệnh trừ vị trí Bệnh Phù không mấy hay về tính cách, Lộc Tồn và Quốc Ấn thủ mệnh đều có tính chất tốt riêng. Cách Tử Phủ Dần Thân cần thiết đồng cung với Trường Sinh được phê là " Quảng đại chi nhân", chủ ý chí cao viễn, là người quảng đại rộng lượng. Bộ Tử Phủ gặp Hoá Kỵ đứng một mình vô hại, kỵ gặp thêm Thiên Hình thành bộ Kỵ Hình tối kỵ cho Tử Vi.Ở cách Tử Phủ Dần Thân đối cung là Thất Sát là một điểm không mấy hay khi nếu xấu thuộc cách bị bên ngoài đoạt lấy địa vị đến tính mạng. Thân an tại sao Thất Sát là tối kỵ kể cả khi Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hợp cách vẫn mang cảnh dễ bị đè ép. Lực của bộ Sát Phá Tham cũng rất mạnh trong bố cục này. Mệnh Tử Phủ nên tránh cả đại hạn qua Tuần Triệt tại bản cung, nếu gặp hạn ấy không mấy tốt đẹp vì Tử Phủ kỵ hạn Triệt Tuần. Bộ sao này gặp Tuần không nguy hại bằng Triệt, gặp Triệt không nguy hại bằng Không Kiếp, gặp Không Kiếp không nguy hại bằng Tam Không. Nếu có sao Thanh Long ngay cả trong tam hợp vẫn luận là không tuyệt mạng. Bộ Tử Phủ đồng cung tối kỵ Tam Không, cũng như Nhật Nguyệt gặp Tam Không cũng bộc lộ thuộc tính vong, bất ngờ rất kỵ gặp. Chỉ sao Tử Vi hoặc Thiên Phủ tại mệnh dễ bị phá cách, gặp hai sao đồng cung khó đắc cách hơn nữa. Cung hạn của bộ sao này cũng kém hơn cách Tử Vi cư Ngọ khi có bộ  Liêm Phủ cư Tuất, Vũ Tướng ở Dần, Thái Âm cư Hợi, Dương Lương cư Mão, hai cung Vô Chính Diệu đều đẹp. Với cách Tử Phủ Dần Thân, phân biệt ở cung Dần và Thân với bộ Âm Dương đắc hãm, cung hạn Sát Phá, Tham Vũ Thìn Tuất, Dương Tỵ và Âm Dậu đều là cung hạn tốt. Khi Tử Phủ tổt là địa vị bao trùm toàn bộ Thiên Hạ, tức nếu thời phong kiến là vua, vì Tử Vi là trách nhiệm, là hành dộng, là gánh vác và là kẻ đứng đầu. Thiên Phủ là bao trùm, là tình cảm đối nhân xử thế. Trong cuộc sống kẻ dùng miệng thu phục người khác là kẻ thường có địa vị lớn, sao Cự Môn tốt là kẻ đứng đầu về chống đối để cải tiến xã hội tốt hơn, Thiên Phủ tốt là kẻ giỏi dùng lời nói thu phục lòng người. Và vì vậy, Thiên Phủ phải là kẻ cẩn thận nên được phê là Giao Long Vãng Vực. Gặp Thanh Long thành cách Phủ Thanh dùng lời nói để tạo nên danh tiếng là Thanh Long. Tính chất của Thiên Phủ dùng sách Đẩu Số đọc các câu phú của cổ nhân dễ nhận ra được tính chất của riêng sao này. Các sao giao hội tốt xấu hiển hiện rất rõ khi hiểu tính chất riêng của từng sao, trừ một số trường hợp đặc biệt không thể luận phải dựa vào nghiệm lí để xác định đúng sai.Nhiều câu phú trong Tử Vi Đẩu Số Phú Giải giải thích mang tính lý luận không có nghiệm lí nên giải thích không sát với nghĩa. Trong đó có rất nhiều câu phú chỉ cách đặc biệt để người sau biết rõ cách cục do các sao tác động mà luận tốt xấu. Ví như có những trường hợp nhầm bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham thành Tử Phủ Vũ Tướng và Sát Phá Liêm Tham. Cách Sát Phá Liêm Tham trường hợp này chỉ bộ Sát Phá Tham có Liêm Trinh xung, chỉ đơn giản vậy mà lắm kẻ nhầm lẫn và nhiều câu phú chỉ rõ cách cục với các tuổi như " Vũ Phủ Tý cung, Giáp Đinh nhân sinh phúc hậu trường tồn, hung lai Tuần Kiếp danh sú nhân khi, ư Canh Nhâm Tuế phúc thọ trường hành. Vũ Khúc và Thiên Phủ là bộ sao chủ tài, đồng cung hợp cách, tuổi Giáp và Đinh phúc hậu. Ở đây có bộ Tồn Ấn Bệnh và Phi Thanh Phục là cố định và hai tuổi này đều được sao Thanh Long. Sao này liên quan đến danh tiếng qua các câu phú khác, câu phú này chứng minh cách Phủ Thanh rất mạnh, ngay cả khi Thanh Long đồng cung tuổi Giáp hay chỉ ở tam hợp ở tuổi Đinh khi cư Thìn. Cách cục này gặp bộ Tuần Kiếp danh sú, nhưng không phải với cả hai tuổi mà chỉ là tuổi Giáp có Tuần Kiếp. Trước hết với
tuổi Giáp, ta chỉ có Tuần tại Tý với tuổi Giáp Dần, vô hình chung tại đây hình thành cách Vũ Phủ Thanh Long ngộ Khoa Kiếp Tuần và có thêm bộ Tang La Khốc. Các sao chủ danh tiếng như Vũ Thanh là cách hay, Khoa chủ danh, gặp bộ Kiếp La Khốc Tuần tức có tính oan khiến lớn ở đây, bộ sao này có Khoa Tuần Kiếp Khốc khá độc, càng kỵ sao Thiên Phủ bị Tuần Kiếp, nếu không có Thanh Long tính oan rất lớn, vì vậy càng thấy rõ cách Thiên Phủ có Thanh Long rất tốt đẹp, tính cứu giải lớn, tức ý câu phú bản than ta chưa chết do Trúng kiếp nạn lớn Khoa Tuần Kiếp do La Võng đưa đến khó thoát vì gặp bộ Tang Khốc La Vũ Tuần mà chỉ bị lưu danh xú uế lại. Vì vậy cách cục " Phủ ngộ Không Vong nhị ngộ Thanh Long phản vi cát tường" cứu giải rất mạnh khi Phủ ngộ Không Vong và thêm một số sát tinh hạng nặng. Trường hợp Tử Phủ đồng cung ngộ Không Vong có Thanh Long luận      không mấy xấu nếu chỉ hội họp Không Vong, vẫn có thể được địa vị nếu hạn tốt.


0 comments: