Chính Tinh

CÁC CHÍNH TINH TRONG TỬ VI ĐẨU SỐ

Các nhóm sao chính:


- Tử Phủ Vũ Tướng Liêm
- Sát Phá Tham
- Cự Nhật
- Cơ Nguyệt Đồng Lương

Các tổ hợp sao chính: 

- Sát Phá Tham
- Tử Vũ Liêm
- Phủ Tướng
- Cự Nhật
- Âm Dương Lương 
- Cự Cơ Đồng

Nhị hợp: 

- Lương nhị hợp với Liêm
- Phá nhị hợp với Cơ
- Đồng nhị hợp với Tham
- Vũ nhị hợp với Âm
- Phủ nhị hợp với Dương 

Lục hội:

- Cơ lục hội với Tướng
- Tử lục hội với Cự

Các chính tinh trong Tử Vi là bản chất, tính cách ban đầu của Mệnh, bộ Tứ Hóa an theo Chính Tinh rất quan trọng sau vị trí của Chính Tinh, quyết định phần lớn tới lá số tốt hay xấu. Chính tinh hóa khí Khoa Quyền Lộc Kỵ là tác động trực tiếp của THIÊN CAN tới Chính Tinh, khiến Chính Tinh biến hóa trở nên vượng khí về một số tính chất đã có của sao. Như một Chính Tinh hóa khí thành Quyền, các tính chất biến đổi trở thành Quyền lực, uy tín. CHÍNH TINH khác nhau hợp với các bàng tinh khác nhau, các sát tinh cũng luận tương tự. Vị trí đắc ý hay bất lợi ảnh hưởng lớn tới cách cục tốt xấu, vì đây là sự tương tác giữa các Chính Tinh nên có giá trị lớn hơn các Bàng Tinh với Chính Tinh. 

0 comments: