Wednesday, March 6, 2019

Nhất tướng công thành vạn cốt khô ( Phần 2 )

Trong luận của Tử vi đông a lấy cái thực lý làm trọng để xét được biến hóa ý nghĩa từng tổ hợp và nguồn gốc phát khởi của cát hung. Nếu chỉ luận thuyết không có sở dụng thì chỉ là hư hoa. Người nghiên cứu tử vi khi định cách cục Sát cách tự xét tới để nhìn nhận về bố cục này do tính chất biến hóa phức tạp của Sát hung hoặc kích phát cần xét sâu từ nguồn gốc tính chất từng tổ hợp. Nếu chỉ dụng phú luận tử vi như việc chỉ rõ được bề ngoài, bỏ qua vận hành bên trong. Trong các bố cục giao hội sai biệt sẽ sai lầm. Vạn bệnh khổ từ bất ngờ. Sát Tinh tất cả đều ở thế bất ngờ, có tính chất bất ngờ bộc phát. Từ Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ, Thiên Hình. Tính chất bất ngờ, hay luận là sự thăng trầm bộc phát. Trái với ổn định, bệnh tật không thể tự phát sinh, có nguyên do, khởi phát, giai đoạn suy và tử tuyệt. Khí hóa của Sát khiến mọi mệnh cách ở vị trí chủ động về bị động, tật ách chính giai đoạn khởi sinh và phát khởi cường vượng là gốc của họa. Trong các tổ hợp chế hóa Sát, là đề phòng, phòng bị, chế ngự, hòa hợp, trấn định. Phân định Sát cách thành hai thế âm thầm khởi phát và khởi phát. Cuộc đời cũng vậy, là những thăng trầm. Và những thăng trầm khởi phát khi ứng hợp với công việc, ứng hợp với tài sản, ứng hợp với bệnh tật, ứng hợp với họa ách,... Chế hóa Sát cách cần phân biệt từng định cách của Sát cục. Chế hóa Hỏa Kỵ Kiếp là thế cực dương, áp định là sự tàn nhẫn trong nội tâm, phàm nhân mệnh cách cục này không tự hóa ương ngạnh, tàn nhẫn thì ứng bản thân chịu tai kiếp. Như trong chiến trận, không phân định thiện ác, hai bên giao tranh mỗi bên đều có lý do chính nghĩa, nguyên cớ là khởi binh đều được gọi là chính. Sát cách cũng không phân định thiện ác, đạo đức là do tự điều chỉnh qua mối quan hệ xã hội cho phù hợp. Như tướng Giáp có quan điểm. "Người phương Đông chúng tôi khác người phương Tây các ông. Chúng tôi đặt sự tồn vong của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi phút có hàng trăm, hàng ngàn người chết trên trái đất này. Sự sống hoặc cái chết của hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn con người, đối với đồng bào của chúng tôi, cũng là không đáng kể (đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc)". Các quan điểm dẫn tới tự điều chỉnh về định giữa tư tưởng. Trong chiến loạn ắt có suy diệt. 

Sát cách cũng vậy, là sự tự tác họa tại mỗi mệnh tạo, từ khởi trong nội thân thể tới ứng hợp ngoại tâm dẫn dắt từ dòng khí. Trong nội thân tức là thể ứng hợp ngoài thực. Một kẻ ở nơi có việc nhiễm xạ hoặc chất độc hóa học như việc Mỹ thả hàng loạt xuống Việt Nam ngoại tâm bình ổn nhưng nội thân đã rơi ở thế tử tuyệt. Ngoài tư tưởng tức Mệnh còn Thân Thể tác động tới cuộc sống, sinh diệt. Lấy Sát cách là thế cục dồn ép, đột biến. Thường lấy thí dụ từ việc Hoa Kỳ thả bom xuống Nhật Bản khiến một giây phút vạn vật đều diệt. Hoặc các thảm họa khiến một xã hội đương thời đều diệt vong như chiến tranh, dịch bệnh. Lại một số người gặp các bệnh di truyền từ phụ mẫu gây bệnh tật nan y nặng nề dù mệnh độ số tốt. Việc dịch hạch tại Châu Âu khiến hơn 30% dân số tại đây tử mạng. Trong tất cả cách cục tử vi không trường hợp khi người luận thường xét cách cục tốt xấu, thọ yểu, dù mệnh khí tuyệt lớn cũng không tới tỉ lệ trên 30% lá số xấu dẫn đến tử mạng vì tật bệnh như trên. Dẫn tới phương thuốc chế ngự thứ nhất của Sát cách là phòng bị, phòng trừ, phòng tránh chữ bất ngờ. Hiện tại không còn nhiều người tuyệt mạng do bệnh dịch hạch do đã phòng trừ được nguồn gốc nguyên căn, phòng trừ lây nhiễm, biến thế bất ngờ do không hiểu rõ, không khám phá ra, thế âm ám thành việc nhìn rõ tìm ra phương pháp phòng bị. Xuất hiện khởi phát thứ hai là bệnh ung thư. Thân thể là vật thực của tạo hóa, có thể tự điều chỉnh tuy nhiên ở một mức độ hạn định. Sự tác hóa xảy ra trong toàn bộ xã hội dẫn tới phát sinh sự điều chỉnh trong mối quan hệ xã hội. Một kẻ chịu tác động của tinh đẩu, vận động của hành khí tới nỗi người suốt cuộc đời mệnh tạo, tất cả còn lại cũng đều chịu tác động như trên, dẫn tới sự thống nhất trong quần thể, cái gọi là duyên số là sự tác động đồng hợp giữa các số mệnh mà thực chất là do khí hóa của tinh đẩu thiên văn tác động. Cũng như sức tác hóa của duy trì giống nòi, hay việc mỗi nhân mệnh đều phát sinh tình cảm nam nữ giai đoạn trưởng thành, các nhu cầu khởi phát về địa vị, tiền bạc trong quần thể là cái quy luật bất biến chi phối để có thể đưa ra dự đoán do không nằm ngoài. 

Tuy nhiên sự tác động giữ vị trí địa lý, môi trường khởi phát riêng từng quần thể nhỏ có sai biệt. Như trong một quần thể có chiến loạn giao tranh tại một số quốc gia, tượng quần thể hợp nhất dẫn tới khí Sát tăng mạnh do có xung đột, tiêu diệt lẫn nhau. Hoặc quốc gia tức một thực thể hình thành với quốc gia nhỏ dẫn tới việc người Nhật có đặc quyền ở các quốc gia bị xâm chiếm, quốc gia nô lệ, và đế quốc. Diệt chủng của Đức Quốc Xã tới người Do Thái. Khoảng gần một nửa người Do Thái bị sát hại. Do phát sinh từ khởi một tổ chức độc lập, nắm quyền trong một quốc gia, bản thân tác động của tư tưởng yếu nhân tới quyết định ảnh hưởng cuộc sống của nội người dân trong quốc gia đó. Trong một giai đoạn về bệnh tật do chất độc hóa học tại Việt Nam do quân đội Mỹ lưu thả dẫn tới tai kiếp nặng nề về sau. Chế độ quân chủ đã khiến sai biệt một phần của huyền học về dự toán mệnh lý. Phàm là mệnh tạo tọa sinh bình ổn đều có thể tạo hoạch phát lớn nếu dụng hóa. Tuy nhiên đa phần những tác động bên ngoài do ảnh hưởng từ Mệnh cách và vận tác hóa như thể bị động khiến cuộc đời đa phần theo khuynh hướng mệnh lý, hay bản tính. Cuộc đời mỗi mệnh cách là sự quy luật tác hóa của tinh đẩu tới mệnh khí. Như việc khi Hỏa khí đột nhiên phát khởi cường vượng của khí hình địa lý thì dẫn tới chiến loạn. Sự nổi tranh đoạt là thế cục của rất cả các nhóm Chính Tinh trong tử vi. Trong quốc gia tức một tổ chức xã hội có thể phân nội loạn hay ngoại xâm do Cự Môn khởi tức nổi lên kẻ tạo phản. Có thể do Phá Quân tức kẻ ưa khám phá tranh đoạt. Vạn vật Tuyệt do thế ổn định trở nên loạn động, do ngoại xâm hoặc nội loạn. Bệnh tật cũng vậy, ngoại xâm hoặc nội loạn không sai khác. Như một chiếc đồng hồ cơ chạy. Hư hỏng tức tuyệt khi bên ngoài tác động, hoặc bên trong tự biến đổi loạn động. Khi luận tử vi thế tránh vận xấu tức " Xu cát tị hung" là một thế cục của phòng bị, phòng trừ. Như kẻ gặp cách cục Cự Diêu Kỵ Tồn Tang ắt có họa về khẩu ngôn, có kẻ thủy tai, có kẻ lại gặp thời phát phú do phạm pháp, có kẻ thành tựu lớn khi gặp cách cục này tùy vào ứng hợp bên ngoài đời thực. Cách cục này chứa bố cục Binh Hình Tướng Ấn với Lộc Mã giao trì có Cự Binh có kẻ chính là tướng lĩnh trong chiến loạn. 
Sự tác hóa của bố cục là do khí hình định cách. Khi nghiệm lý cách cục và định cách của tiền nhân. Bố cục trên. Nếu mệnh cách có xuất thân gia đình luật sư, ắt theo nghiệp luật sư, tức dụng Quan Cách. Nếu mệnh cách xuất thân gia đình là binh nghiệp, thường theo nghiệp binh quyền, tức dụng Võ Cách. Các khuynh hướng khi xét định tại các thời điểm giao vận chính là khi hình để xét định tính chính xác của toán mệnh. Có kẻ mệnh cách vậy nghiên cứu huyền học mệnh lý. Trong các trường hợp hành dụng tổ hợp chính tinh khác nhau, biến hóa khác nhau, định cách khác nhau. Sự sai biệt của sự việc. " Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột". Các cách cục đều lấy từ gốc trụ. Khả năng chế hóa Sát cũng sai biệt ở các mệnh cách. Tử vi đông a chính luận có phần xét về định cách cục Sát. " Kẻ nào nắm được lệnh của Sát cách tức nắm thời vận, là thượng cách bất luận định độ số". Do nắm được quy luật của vạn vật, quy luật nguyên thủy tương tự như tính âm dương nên thành tựu. Là thể bình đầng của nhân mệnh trong giai đoạn phong kiến có thể dẫn tới nghịch với đạo trung chính thường không lưu truyền theo kinh sách tử vi đẩu số ra bên ngoài. Thứ tới, thế Tuyệt khí bế tắc là khởi sinh của bạo phát cách là cách vật cùng tắc biến. Trong chiến loạn là nơi Sát cách tác hóa cường vượng, thế cục Sát hiển hiện sẽ rõ ràng khi khảo cứu. Nếu nội binh loạn tức thể cách bị phá ắt từ nơi Tử địa thành Tuyệt địa. Nếu ngoại công, nội bất loạn chưa phân định vội sinh diệt. Thời vận khởi sinh từ tử địa. Thế vận động liên tục trong giai đoạn này có lợi tiền nhân luận " Tuyệt địa phùng sinh". Hay thường luận " Dịch mã lưu tuyệt, tuyệt xứ phùng sinh". Trong các cách cục Sát thường gặp bị động khi tác hóa tại giai đoạn này và thường dẫn tới Tuyệt khí do nội loạn, thế bị động. Ở mệnh cách đắc chế hóa Sát, tính phòng bị ở vị trí Suy trước Tuyệt, do vậy thường nhập Tử địa bất nhập Tuyệt địa, tốt là dụng thời cơ từ giai đoạn Suy. Vạn vật đều trong chu trình tất cả đều phải trải qua vòng Trường Sinh, sự bắt buộc thay đổi khi lâm Tử Tuyệt ngay cả ở quốc gia, một tổ chức, một doanh nghiệp lớn, một đời người. Từ vật nhỏ, việc nhỏ tới vật lớn như quốc gia, tinh đẩu, vũ trụ. Chính là quy luật bất sai biệt. 
Tại đây cũng thành thế cục hữu tình của vạn vật. Tức kẻ thua thiệt nhất cũng có thể trở nên đại thành tựu do đột phá, thay thế kẻ suy diệt. Mã Khốc Khách hay do Thiên Khốc hóa được khó khăn của Tang Môn và hoạt hóa Thiên Mã tăng sức thay đổi. Hỏa Tham tốt do Hỏa Tinh giữ tham muốn của Tham Lang bất tuyệt, vững bất loạn, thoái lui. Trong thế phòng bị chủ động tức có tính chất phòng chống Sát cách tác hóa, có khuynh hướng dụng thời cơ. Khởi tạo thời cơ là khởi vòng Trường Sinh. Như một ván cờ tướng, có thêm nước đi sẽ phát sinh thêm cơ hội hay thời cơ. Bên ngoài hành động là vậy. Trong nội tư tưởng cũng bất sai khác, khởi sinh niệm là khởi được thời cơ. Tài cách kinh thương hay Quan cách đều dụng tới sức linh hoạt của tư tưởng. Tuy nhiên dễ hóa thành phù động, dẫn hóa bởi tư tường hay lý tưởng thấu suốt, xuyên suốt thì cách cục tránh loạn động nội tâm. Có một làng ở Thái Bình phát sinh rất nhiều mệnh tạo Tài cách, thường gọi là làng Mẹo. Trong địa phương lượng người tự lực giàu có rất nhiều. Có những khả năng truyền lại từ nhiều thế hệ, có thể do thời vận của vận làng. Cũng nếu sinh trưởng ở vị trí thành phố lớn phần đông nhân mệnh sẽ có khả năng tiếp thu tri kiến phát triển hơn các khu vực biên giới. Trừ các cách cục Sát được động hóa, tức tham vọng khai phá lớn khiến mệnh cách không bằng lòng với thực tại, luôn có khuynh hướng phát khởi cái mới. Chỉ một tham muốn vật dục thúc đẩy có thể khiến Hỏa Tham thành cách cục lớn mạnh về Tài cách. Chỉ hai sao Vũ Tham khiến cách cục hóa Tài cách. Một Không Kiếp đắc cách luôn có mất mát, đánh đổi để đạt được bạo phát cách. Nếu không có đánh đổi ắt không phải nhập cách cục Không Kiếp. Thiên Mã khi hợp cách Lộc Mã giao trì là cách cục tốt đẹp về Tài cách. Tuy nhiên tại đây luôn tồn tại Tang Môn tam hợp, tức thế khó khăn để Thiên Mã vượt qua bởi nghị lực, luôn tồn tại Thiên Hư tức cái linh hoạt trong biến hóa tìm hướng đi, luôn tồn tại Điếu Khách tức tính xã giao trong cộng đồng. 

Trong mỗi cách cục thành tựu luôn ẩn tàng thế cục chế ngự lẫn nhau của tinh đầu mang ý nghĩa hữu tình. Mã Khốc Khách hay do Thiên Khốc trong bộ Phượng Khốc tức được kẻ khác ngưỡng mộ về khả năng vượt qua khó khăn của bản thân. Binh Hình Tướng Ấn tốt do cách cục Hình Ấn chính là Quyền, tín ấn có giá trị đảm nhiệm trọng trách, trong các vị trí quan trọng luôn cần chữ ký, đóng dấu chính là Hình Ấn. Cách Cự Tồn và Phá Tồn hay Tồn Kiếp thường bị đánh giá sai nhiều đặc biệt là cách Đào Hồng Không Kiếp luận yểu cách. Với cách cục của Không Kiếp rất cẩn trọng khi luận, tất cả bố cục Không Kiếp đều thăng trầm biến loạn mạnh, tuy nhiên cần xét bên mất và bên được. Cách cục Không Kiếp nhập mệnh cũng không phải cách cục yểu tử. Mặt khác, Không Kiếp có tính chất khai sáng đứng đầu vượt các tổ hợp Chính Tinh. Tuy nhiên Không Kiếp là thế thiên khô, mang tính chất thăng giáng như Kình Đà tuy nhiên ở cường độ lớn hơn. Do Thiên Không là bất ngờ, Địa Kiếp là bộc phát. Không Kiếp thường tác động khởi phát ở bất kể cách cục, không tự ở thế cùng tắc biến như tổ hợp Sát cách, do đó tính chất tác động của Không Kiếp luận phức tạp. Nếu coi khí hóa của Sát là tai họa, tai kiếp là đúng thì cũng chấp nhận việc bộc phát của cách cục Sát dẫn tới khuynh hướng thành tựu rất lớn tới mệnh tạo. 

Phần dưới đây người viết luận về một đồng đạo thân thiết, tuy trẻ tuổi nỗ lực là một tổng giám đốc tập đoàn lớn, có lý tưởng lớn, ý chí cầu tiến, tuy bố cục thăng trầm cuộc đời sẽ khó ổn định, thế cục Cự Đồng hội Tam Không cách cục Cơ Không Kiếp Việt Tả Mã Sinh tại Tị cung. Như nghiệm lý về rất nhiều lá số mệnh cách Cự Môn đã từng luận phân định chế hóa Sát tổ hợp rất khác nhau, tính chất biến hóa khi giao hội cũng sai khác. Thường khi luận tử vi người nghiên cứu gặp cách VCD có Cự Cơ xung, Cự Cơ Tí Ngọ, Cự Cơ Mão Dậu, Cự Nhật Dần Thân được đánh giá cách cục tốt . Tuy nhiên Cự Đồng khi chế hóa bởi Không Kiếp cũng chính là cách cục tốt đẹp, khi nhiều cách cục tốt đẹp man thư luận khi nhìn vào Sát cách luận bố cục yểu tử. Tổ hợp Cự Cơ Đồng hội Tam Không Tả Hữu Kình Quyền Tang Sinh Vượng. Qua mỗi lần bế tắc,  Cự Môn bởi nhạy bén sẽ rút được nhiều kinh nghiệm để khai tạo và tính thực sâu sắc trong các mối quan hệ xã hội. Như một ván cờ, thời cơ luôn xuất hiện qua mỗi nước, nếu không còn thế cục là thế bí. Miễn là còn nước thì cơ hội vẫn phát sinh. Thế bí ở cuộc đời không phải là bế tắc trong công việc, trong tình cảm, chỉ đơn giản là bệnh tật nan y, tai nạn tuyệt mạng. Còn lại nếu vẫn còn sinh mệnh thì nước cờ vẫn tiếp tục khởi tạo, khó khăn bế tắc sinh tiếp tục cơ hội. Một lần hoạch phát có thể khiến kẻ khốn cùng mạt kiếp trở nên đại thành tựu, đứng đầu xã hội. Không chỉ danh nhân lịch sử, ngoài đồ thực xã hội nhân mệnh thay đổi tầng lớp hoạch phát rất nhiều. Tuy nhiên cái để xét thành bại chính là lý tưởng, nếu nhân mệnh không còn lý tưởng thì nước cờ không bước đi tiếp, tuy không tàn cuộc mà như tàn. Nếu tạp loạn thì thua, thế chủ động trước Sát vẫn vững thì ắt thành. Cái cần thiết là khả năng khai phá tâm của mỗi nhân mệnh luôn phát triển theo thời gian. Trong giai đoạn hiện nay ở ngay chính trong nội cách tiểu vận trùng phùng Cự Đồng Tang Kình Quyền Vượng hội Mã Sinh Không Kiếp. Can Kỷ hóa Vũ Khúc thành Lộc. Xung đột khi mệnh vận lưu tới Cự Cơ Đồng qua đó kích phát bố cục Không Kiếp Kình Mã. Cách cục Tam Không đã hình thành, thế cục rất rõ nét về việc biến động mạnh có thể thay đổi về nội cách cục. Tuy nhiên nên lưu ý việc Liêm Phủ lưu vận tới Tam Không chủ không bảo trợ, soi xét, điều tra gây nên loạn trong nội bộ. Thực tế cách cục sứ mạng của cháu là khởi tạo, khai tạo, không mang tính thừa tự. Tuy nhiên Cự Đồng có một khuyết điểm tối kỵ mắc phải, đó là việc phân tán. Trợ giúp của cháu tới từ Tả Hữu Không Kiếp, tức từ những kẻ cùng chung lợi ích, có thể chế hóa được Không Kiếp hay thực tế ở đây là Tam Không là do tự thân. Lưu vận tới tiểu vận tại đây chính là khí hội của Sát cách. Nơi có thể hoạch phát rất lớn, hoặc hoạch phá. Không Kiếp tại đây ở thế Trường Sinh, có Tả Hữu Sinh Vượng không phải thế tuyệt. Mạnh dạn khởi tạo theo tham muốn của bản thân. Còn cả một đại vận sau lại hội Không Kiếp, nếu tiểu vận năm nay chỉ tác hóa mức yếu không chế ngự nổi huống gì tới vận sau đại tiểu vận trùng phùng Tam Không. Trong tiểu vận năm này, đừng lê bước theo khuynh hướng hay cách làm của người khác nếu trong kinh thương nhà đất, lấy cái khai sáng mới làm đầu, Tam Không là cách cục đứng đầu tử vi, tuy nhiên để được tư tưởng chuyên nhất hướng tới một vấn đề là cần thiết. Cự Kình là khai mở, chắc chắn năm này không nhập Tuyệt lộ, cứ theo đuổi lý tưởng của bản thân, đừng tính toán quá kỹ lượng, kỳ vọng do năm nay sẽ còn nhiều bất ngờ. Cách cục sẽ tự hóa. Tam Không được hóa bởi khai phá dẫn bằng lý tưởng, thời cơ sẽ tự phát sinh. Qua lần bất ngờ thứ nhất sẽ thay đổi cách nhìn của cháu toàn diện, như bước tiến về tâm thức và tình cảm đúng như cách Tam Không luôn tác hóa. Cự Môn có thể dụng Tam Không nhưng Thiên Đồng không thể.

0 comments: