Thursday, July 27, 2017

Sao Vũ KhúcSao Vũ Khúc


Sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, nằm trong bộ Tử Vũ Liêm, khi có thêm Phủ Tướng hình thành đầy đủ nhóm  Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Cách cục Tử Vũ Liêm có tính chất tổ chức cao, thuộc cách phân công nhiệm vụ nên ý nghĩa hay hơn các cách cục khác và có tính chất ổn định. Sao Vũ Khúc là sao chủ hành động, cách thức hoạt động của nhóm Tử Vũ Liêm. Vũ Khúc do có tính Kim nên thường hàm chứa tính chất quyết đoán, tự chủ với bản thân, hành động có phương pháp. Vũ Khúc do tính chất như vậy nên có tính cô độc, dù các mối quan hệ rộng hay tốt đẹp. Xét về tính chất thì sao Vũ Khúc có tính Kim tương tự như Thất Sát, đều có tính chất hành động nhưng ở hai tinh hệ tư tưởng khác nhau. Với Vũ Khúc hành động dựa trên suy nghĩ kỹ càng, thiên về xét các tình huống khác với Thất Sát chủ tư tưởng hành sự mang tính bộc phát nhiều hơn tùy thuộc vào lòng tham, ham muốn của Tham Lang và tính động của Phá Quân. Sao Vũ Khúc thường được gọi là tài tinh vì tính chất hành động và do mang ý nghĩa giá trị của sao này. Vũ Khúc thủ mệnh dù cách cục tốt đẹp thường rơi vào tình trạng nóng vội muốn hoàn thành nhiệm vụ mà sinh ra sai lầm, yêu cầu bản thân cao, ít chịu việc khuất phục với người khác. Với cách cục Tử Vũ Liêm đi với Phủ Tướng thì sao Vũ Khúc có ý nghĩa hay hơn khi sự độc đoán chuyển thành tỉ mỉ quan sát. Vũ Khúc tương tự như Thất Sát cuộc đời dễ gặp nhiều cảnh thăng trầm, cũng gặp nhiều khó khăn phải vượt qua nên Vũ Khúc rất cần thiết có được cách cục ổn định tránh phù động để thành cách. Vũ Khúc đa phần sức hoạt động lớn, bản thân thường có năng lượng dồi dào, ưa nắm quyền hành. Tuy nhiên những tính chất như vậy không phải là đặc tính cơ bản và thay đổi tùy thuộc vào việc bàng tinh gia hội định nghĩa cho Vũ Khúc. Nhìn chung sao Vũ Khúc có đặc tính cơ bản là hành động, thực hiện nhiệm vụ cho nhóm Tử Vũ Liêm, đặc tính Kim đầy đủ. Vũ Khúc phân biệt rất rõ ràng tính chất khi ở trong hai bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham.
Khi ở trong tinh hệ Từ Phủ Vũ Tướng Liêm bộc lộ tính tài năng về khả năng mưu lược, phương án, kế sách vì sao Vũ Khúc duy nhất ở nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm mang ý nghĩa này. Bộ Phủ Tướng giao hội khiến Vũ Khúc sử dụng cả tình cảm lẫn suy diễn nên hoạt động trở nên kỹ lưỡng, không mang nhiều tính chất đột ngột. Vũ Khúc trong cách cục này tính ổn định cao, giảm khuyết điểm tính chất ban đầu của sao này. Sao Thiên Tướng trợ giúp Vũ Khúc ở các hành động. Thiên Tướng là sao chủ về sự tương trợ, khiến lý do của Vũ Khúc trở nên chính nghĩa và giảm tính Cô Kỵ của sao này. Điểm khác biệt dễ nhận ra ở Vũ Khúc trong nhóm Tử Phủ Vũ Tường Liêm và trong nhóm Sát Phá Tham là ở tính chất cô độc của nữ mệnh ở trong hai trường hợp này khác nhau do cách cục trên gây ra. Vũ Khúc chủ danh tiếng do tính chất trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lý tưởng. Ở cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm thì sao Vũ Khúc dễ có danh chức hơn nhờ vào khả năng làm việc so với cách cục Sát Phá Tham. Khi Vũ Khúc hay Tử Vũ Liên giao hội với nhóm Sát Phá Tham thì sao này khuyết điểm rất lớn trong cách cục này do tính ổn định và khả năng thực hiện nhiệm vụ do lý tưởng của Tử Vi và Phá Quân hoàn toàn khác nhau. Thường khi luận số người luận sẽ lấy ngay một cách cục riêng là Sát Phá Tham hoặc Tử Vũ Liêm mà đương số chịu ảnh hưởng hơn để luận và lấy cách cục kia làm đối ngẫu để luận thay đổi tính chất bố cục ban đầu. Các cách cục Vũ Phá, Vũ Sát, Vũ Tham đều gây ra khuyết điểm về tính chất ổn định của Vũ Khúc, tăng cường tính hành động theo chiều hướng hoạch phát, bộc phát làm theo bản năng của sao này khiến Vũ Khúc tăng tính Cô Kỵ. Cách cục Vũ Tham là tốt hơn trong ba cách cục trên vì sao Vũ Khúc chủ hành động mà Thất Sát và Phá Quân có tính Sát dễ dẫn tới tai họa khi đồng độ đặc biệt khi giao hội Sát Tinh, cần thiết có Văn Tinh giảm cách cục thành Văn Cách. Với cách cục Vũ Tham chủ hành động đi liền với ham muốn và sao Tham Lang cũng có tính chất vạch hướng, cân nhắc thiệt hơn nên được gọi là sao chủ Thọ. Nếu mệnh tạo gặp bộ Vũ Sát hay Vũ Phá cần thiết tránh các cách cục Sát Tinh trùng phùng như Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Kỵ Hình và cần thiết gặp Xương Khúc Tam Hóa Tả Hữu. Nếu có Khôi Việt tối kỵ thêm Hinh và Linh Hỏa.

0 comments: