Sunday, July 14, 2019

Đào hoa cách với vận số xã hội hiện nay


Trong thiên địa vật khởi phát từ Âm Dương Ngũ Hành, cũng do đây biến hóa vạn vật ứng hợp có hình thể lý hóa bên ngoài tương ứng. Trong tử vi khi toán mệnh các giai đoạn lịch sử đều có những lá số về nữ mệnh sắc diện khuynh quốc khuynh thành. Thực tế cổ nhân dụng từ khuynh quốc khuynh thành để ám chỉ một lý tính của Đào Hoa cách, đây là mầm của họa do khởi phát Sát tính. Cũng vì vậy, phú luận " Nhan Hồi yểu tử do hữu Đào Hồng Không Kiếp Đà Linh nhập mệnh". Trong vật hàm chứa sắc ấn thường ẩn chứa họa, thuộc tính chất cơ bản khi phân hóa giao hội quý khí và tú khí của Âm Dương Ngũ Hành. Do vậy có tác động ngay cả vạn vật hữu tình, nhiều loại hoa đẹp có độc tính cao, các loại sinh vật nếu thường biểu hiện bên ngoài màu sắc sặc sỡ thường có tính nguy hiểm lớn. Trong nhân mệnh, thể hiện bên ngoài là ngoại tướng, bên trong là nội tâm. Đào Hoa an theo vòng Tướng Tinh. Vòng tướng tinh là khởi từ tam hợp cung, tức các tinh đẩu chính an theo Địa Chi gồm Đào Hoa, Thiên Mã, có thể xét thêm Hoa Cái, Kiếp Sát. Đào Hoa là vị trí Hàm Trì trong vòng Tướng Tinh. Trong toán mệnh lý bốn vòng sao quan trọng là vòng Trường Sinh, vòng Lộc Tồn, vòng Thái Tuế, vòng Tướng Tinh. Vòng Lộc Tồn chính là vòng an theo Thiên Can. Vòng Thái Tuế và vòng Tướng Tinh là vòng sao an theo Địa Chi. Khi an vòng Thái Tuế thực tế sẽ an được vòng Tướng Tinh nên người viết không bàn luận sâu thêm. Đào Hoa thực tính là vị trí Hàm Trì của vòng Tướng Tinh, Mộc Dục của vòng Trường Sinh. Thực tính cổ nhân luận, vạn vật khi niên khai, sau thai sinh tới dưỡng, tới trường sinh khởi khi vượng, kế Mộc Dục đều tú khí nương tựa, tính chất biểu hiện ra bên ngoài, tượng sắc giới. Mộc dục ý nghĩa chính là tắm, gội, tẩy uế. "Bì phu hữu khổng, sở dĩ bài tiết hãn dịch dã. Nhược vi trần cấu sở trở, tắc hãn tiết bất sướng, cố mộc dục nghi cần. Mộc dục bất đặc trừ cấu, hựu năng trợ huyết dịch chi lưu thông." 
Tính chất của Mộc Dục là khởi của tham muốn về sắc ái, khí đương hỗn độn, uế tạp được trở nên thuần nhất. Tính tiếp xúc của Mộc Dục là nguyên phát của Đào Hoa, là tính chất cơ bản của Đào Hoa cách. Không tiếp xúc thì không phát sinh tình cảm, nhân duyên bất xảo hợp, không thu hút thì không có tiếp xúc. Khởi của Đào Hoa từ thu hút, tiếp xúc, ở nội tính về tính cách, hoặc về ngoại sắc. Hàm tính của Đào Hoa cách là si mê, khi thành cách mang ý nghĩa niềm vui, đoạt được, thành tựu sớm. Một nữ mệnh với mệnh cách Liêm Trinh ngộ Đào Hồng Hình Linh Kiếp trong bố cục Liêm Tướng cư Tí cung sắc diện và khả năng thu hút rất lớn, từng rất nổi tiếng ở tại vận nước, giai đoạn cách đây khoảng 8 năm. Với cách cục Đào Linh tính cách có phần lạnh, cô khắc do bố cục Đào Hình, tuy nhiên tại đây Linh Tinh trong cách cục Liêm Tướng Hồng mang ý nghĩa đứng đầu nổi bật về sắc diện, tuy nhiên về cuộc đời nữ mệnh do chịu tác động mạnh của bố cục Đào Kiếp Hình, Thiên Tướng chế hóa một phần Địa Kiếp tuy nhiên bố cục Liêm Tướng rất kỵ cách cục này, tới hành vận thứ 4, nữ mệnh có bệnh tật nan y cần mổ xẻ may mắn có thể thoát hiểm nguy. Thường khi xét nhân tướng, mệnh cách đắc bố cục Tướng Hồng hoặc Cự Môn hay Thiên Cơ ngộ Đào Hồng đều ứng diện tướng thu hút bên ngoài, đây là mệnh số. Tính chất sắc diện của Đào Hồng sai khác so với Phượng Khốc, không giao hội với nhau. Thể ngoại cách là Đào Hồng. Thể nội  cách là Long Phượng. Do đó phàm là nhân mệnh khó có thể tựu đủ hai tính chất trong một tổ hợp, trừ trường hợp mệnh cách lưu tới hành vận gặp bố cục còn lại. Đào Hoa cách là tổ hợp dẫn hóa có tính chất chủ của Đào Hoa. Tính chất thu hút, phân tán, tiếp xúc, ẩn chứa Sát tính. Đào Hoa cách với mệnh nữ có thể hóa thành tài năng về nghệ thuật, học vấn và sức thu hút bởi ngoại hình khi tốt. Với nam mệnh dương tính, Đào Hoa cách thường hóa thành bố cục mang ý nghĩa tình ái, hưởng thụ, khiến cách cục biến hóa phức tạp, khi tốt dẫn động tham muốn vật dục hoặc tiện nghi thành mục đích để tham cầu Tài cách hoặc Quan cách. 

"Tây nương tử áp đảo Ngô triều do hữu Cự Cơ, Song Hao, Quyền Ấn Đào Hồng phu cung". Đào Hoa cách thường dẫn tới họa nhiều hơn phúc, như việc thường lấy việc "Khuynh quốc khuynh thành",hàm ý nghĩa tạo họa tới sự nghiệp. " Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc". Đặc tính của Đào Hoa thường khó có thể đắc cách, do đó với nam mệnh dễ mang ý nghĩa phá bại, do đó cổ nhân luận Đào Hồng phân biệt định cách cục rất rõ. Phàm là nhân mệnh đều có khuynh hướng thụ hưởng về nghệ thuật hoặc sắc diện, tuy nhiên cách cục này khi hình thành Đào Hoa cách rất khó chế dụng. Hiện tại khi tính tác động của hưởng thụ về thông tin giải trí hoặc các tác phẩm nghệ thuật trên mạng công nghệ sẽ phân lập nhân mệnh chế dụng có thể định cách mỗi nhân mệnh. Tính bất ổn định của Đào Hoa cách nằm tại tính chất nội tại khi tới cực điểm sẽ suy tàn nhanh chóng. Đào Hồng nhập Mệnh Thân thường công danh tới sớm do tính chất cơ bản của bố cục này. Đào Hoa luận sai khác với Hồng Loan. Khi luận tử vi người nghiên cứu đa phần xét tới tính chất khởi nhân duyên, tình duyên của bố cục các sao chủ tình duyên, ở mặt công danh của cách cục này rất quan trọng, thường là nguyên do phá cục của rất nhiều cách cục tốt đẹp trong tử vi. "Thân hữu Đào Hồng kiêm Thai Tọa nhi công danh khả tất". Bố cục Đào Hồng là cách cục rất khó luận, thường khi luận định nam mệnh nếu Đào Hồng không án ngữ tại Mệnh cách, cách cục luận theo tổ hợp tại Mệnh. Trong trường hợp Đào Hồng thủ Mệnh, luận định cần xét khả năng hóa Đào Hoa cách của tinh đẩu. Tham Hỏa hoặc Liêm Xương đông độ là cách cục tốt nếu ngộ Đào Hoa hoặc Hồng Loan do tính chất ứng hợp của hai Chính Tinh là Tham Lang và Liêm Trinh biến hóa rất mạnh, khiến cách cục trở nên phức tạp, thường hung hơn cát. Nếu trường hợp Tham Hỏa được Đào Hoa hội tam hợp chiếu lại là cách cục mang ý nghĩa tốt. Đào Hồng trong cách cục Âm Dương Lương thành quý, đặc biệt khi hội Đào Hồng Thai Tọa, do tính chất của Âm Dương Lương là mối quan hệ xã hội, cần thiết tiếp xúc và tạo mối quan hệ vui vẻ, gắn bó. 

Trong trường hợp Sát Phá Tham hội Đào Hồng, đặc biệt Sát Phá Tham hội Đào Hoa tăng cường Sát tính của bàng tinh này, chủ trong tư tưởng mang ý nghĩa tham muốn tranh đoạt, khai phá. Mệnh tạo khi hình thành cách cục thành tựu công danh cần lưu ý tới các đại tiểu hạn có tính chất Đào Hoa, phạm mệnh cách nếu dụng được bố cục này, suy hóa vượng, hung hóa thành cát, cách cục bình hòa hóa cường vượng. Do khí hình bất tán nên có thể tích lũy, tham muốn nhất tâm không gặp cản trở nên hoạch phát, trong đa phần các cách cục đều có lợi. Lý xét dụng cơ bản vậy, tuy nhiên khó có mệnh tạo có thể chế ngự được bố cục này, dẫn tới nhiều nhân mệnh cách cục độ số tốt đẹp, tới hậu vận Đào Hoa cách hóa thành tù tinh, gặp hình pháp. Một số thành thị phi, trong Quan cách tối kỵ cách cục thị phi do Đào Hoa cách tác động. Tiền nhân khi định số thường phân định Đào Hoa thành nhiều cách cục. Đào Hoa nhập mệnh tùy trường hợp có thể ứng sắc diện, có thể ứng tài hoa, có thể ứng vào sự vui vẻ của cuộc sống. Mỗi cách đều phân định sai biệt hợp và bất hợp cách. Không có tinh đẩu mang ý nghĩa xấu, do hình thành các tổ hợp phân định tính chất của toàn bộ cách cục. Đào Hoa cư tại cung an Thân tốt hơn tại Mênh, do tại Mệnh cách là bản tính, tại cung an Thân thường ứng hợp với nhân tướng, chiết giảm tính chất loạn động của Đào tới mệnh cách. Trong giai đoạn xã hội hiện tại, các ngành và lĩnh vực giải trí càng trở nên đa dạng khi kinh thương, với mạng xã hội và các trang báo sẽ tác động tới nhiều cách cục trở nên biến động mạnh về tư tưởng, tài danh dễ gặp cản trở. Một bộ phận khác mệnh cách hội quý cách thành tựu bạo phát lớn, do cách cục chuyên nhất với định hướng tham vọng. 

2 comments:

Tien Dung said...

Nhân duyên hợp hóa là mệnh số con người đều trải qua tình cảm, hiện tại con đã ly hôn vợ thưa thầy. Vợ con trước đây là á khôi của một trường đại học ở miền trung, cô ấy mệnh Cơ Âm có Hồng Khôi. Hiện nay cô ấy đã cưới hồi tháng 3 với một người Mỹ. Mệnh của con là Cự Đồng có Đào Phi Kỵ, đọc bài này con thấy thấu hơn về cuộc đời như thấy mình ở trong đó, cả con và cô ấy đều đã sai lầm trong tình cảm đa phương thưa thầy.

Nguyễn Bích said...

Chồng của con có mệnh Cơ Diêu Hồng Kỵ có phải là cách cục đa tình không vậy bác, mặc dù anh ấy không có ngoại hình đẹp nhưng luôn có sức hút rất lớn với nhiều người làm con thấy rất bất an ạ.