Sunday, December 11, 2016

Thất Sát cư Mệnh
Tính chất sao Thất Sát thủ Mệnh


Thất Sát mang thuộc tính Kim, là một trong 3 sao thuộc nhóm Sát Phá Tham, đối xung là nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, sức mạnh của Sát Phá Tham không thua kém nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, ngược lại bộ Sát Phá Tham thường đạt được thành tựu lớn và nhanh hơn vì thuộc tính phân vào dạng Hung Tinh  của nhóm sao này. Thất Sát là sao thể hiện tính chất biến đổi mạnh, có tính chất sát phạt, thuộc tính Kim sắc bén khiến Thất Sát mang tính Sát ở tính chất cơ bản của sao.
" Thất Sát triều đẩu nhập tướng ư phủ môn".
Sao Thất Sát mang tính biến động lớn khi thủ Mệnh, nếu đắc cách phong vị hàng tướng nắm quyền sinh sát trong thực tế. Thất Sát có tính chất ưa lấy của người làm của mình, do tham vọng của Tham Lang khi tam hợp lớn ảnh hưởng tới sao này. Thất Sát chủ lấy được trong trường hợp gia cát hoặc sát tinh hợp cách và xấu là chủ mất, bị mất. Các vị trí của Thất Sát ảnh hưởng lớn tới tính chất của sao này. Cư tại vị trí Dần Thân Tý Ngọ là tốt đẹp vì đây là các vị trí có ảnh hưởng ngũ hành tới Thất Sát. Các vị trí trên địa chi đều ảnh hưởng tới thuộc tính của các sao. Như Mệnh cư tại Ngọ là cách chủ quang minh, hỏa vượng tác động mạnh tới các sao chủ lộ như Thái Dương, Cự Môn, Thiên Lương,.. và các sao cần tính chất như vậy. Tuy nhiên việc bàng tinh tác động tới chính tinh quan trọng hơn vị trí của chính tinh, tùy thuộc vào cách giao hội các sao kỵ gặp.


Thất Sát thuộc hung tinh chứa sẵn tính Kim kỵ gặp thêm các sao gây tác động xấu tới thuộc tính này. Như cách Kỵ Hình chủ bị trừng phạt, hình phạt rất kỵ với Thất Sát. Kỵ Hình có Thiên Diêu ở vị trí tam hợp hoặc đồng dung do đó hình thành cách Nhị Ám khiến Thất Sát trở thành mất, trong trường hợp này nguy hiểm hơn vì Sát tính của Kim khá lớn.
" Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng nhan uyên".
Các Kỵ Hình Thất Sát và Thất Sát Bạch Hổ đồng độ là hai cách xấu của Thất Sát, gây ảnh hưởng lớn tới bản Mệnh, càng kỵ thêm các hung sát tinh mà cần Hóa Khoa hoặc Quyền, hoặc các sao giải tách bộ Kỵ Hình. Bộ Sát Phá Tham có tính chất nhanh, bạo phát nên kỵ gặp các sao tác họa mạnh khiến tai họa nhanh không kịp trở tay biến thành cách bạo tàn. Bộ sao Việt Linh Hình và Hỏa Hao gây họa lớn với Thất Sát. Thất Sát nếu chỉ gặp Thiên Hình gia cát là cách Thần Long Định Giáng. Thuộc cách cương trực, thẳng thắn và làm việc có phương pháp, tuy nhiên cách này rất khó tạo thành vì dễ phá cách với hung sát tinh xâm phạm. Cần các sao như Hóa Khoa, Binh Tướng, Quyền nếu thành cách. Thất Sát nếu theo con đường quyền chức cần thiết có Thái Tuế Phượng Các và Tả Hữu được ngưỡng mộ và thuộc cách trí dũng hữu thừa. Thất Sát ngộ Thái Tuế là cách hay, bày tỏ quan điểm để được đánh giá, thay đổi của Phá Quân khi sai lầm. Thất Sát là sao dễ mất nên cần thiết có kinh nghiệm để tránh thất bại. Cách Sát Phá không kỵ bộ sao Không Kiếp, tuy nhiên gặp Không Kiếp tại hạn là cách tốt, nếu tại Mệnh cần Không Kiếp nhập miếu tại Tị Hợi Dần Thân hoặc đơn thủ vì bộ Không Kiếp ảnh hưởng mạnh tới bàng tinh tại Mệnh Tài Quan. Nếu Mệnh có Sát gia Tả Hữu hoặc Binh Tướng hoặc Khoa Quyền hoàn toàn có thể chế ngự Không Kiếp tạo cách phát. Thực tế ngoài xã hội nhưng kẻ khó trị, bất lương cần người có trí tuệ và mưu mô dẫn dắt. Cách Sát Phá là hung tinh có thể dụng Không Kiếp là cách hoàn toàn đúng và quan trọng là phải tùy trường hợp để luận đoán chính xác.

0 comments: