Sunday, April 2, 2017

Bố cục lá số tử vi tuổi NhâmBố cục lá số tử vi tuổi Nhâm


Tuổi Nhâm thuộc Thiên can dương, luôn đi với các Địa chi Dần Ngọ Tuất, Thân Tí Thìn. Tuổi Nhâm an Lộc Tồn tại cung Hợi, bộ Lộc Tướng Ấn tại tam hợp Hợi Mão Mùi. Bộ Thanh Phi Phục ở đối cung tại tam hợp Tị Dậu Sửu. Do luôn đi với các Địa chi trên nên không thể đắc cả hai vòng Lộc Tồn và vòng Thái Tuế tại tuổi này. Xét về các sao quan trọng an theo Thiên can ta còn có Kình Dương cư Tí hay bộ Kình Hao tại tam hợp Thân Tí Thìn. Đà La cư ở cung Địa Võng hay bộ Đà Hao tại  cung Dần Ngọ Tuất. Ở vị trí của Đà La mang ý nghĩa xấu vì hình thành cách Đà Võng là mắc lưới, Đà La chủ cái bẫy, gặp Địa Võng tính chất này tăng lên khiến mệnh tạo dễ nhầm lẫn mà mắc sai lầm. Tuổi Nhâm an Triệt tại Dần Mão tương tự vơi tuổi Đinh. Ở cung Mão luôn có sao Bệnh Phù thuộc cách Tồn Ấn Bệnh, ở đây là cách Triệt Bệnh là cách tốt chủ trừ bỏ tính chất xấu của ngôi sao dễ gây tai họa nhất của nhóm Tồn Ấn Bệnh. Lộc Tồn cư Hợi của tuổi Nhâm thường được luận là nhập miếu thực chất là do vị trí của Bệnh Phù được Triệt khiến thay đổi tính cách. Trái với việc Lộc Tồn cư Tị của tuổi Bính luôn gặp Triệt tại bản cung có Lộc Tồn hình thành cách Lộc Triệt nên mang ý nghĩa xấu hơn các trường hợp khác. Tuổi Nhâm an bộ Khôi Việt tại Tị và Mão. Do vậy ở vị trí này có thể đắc vòng Lộc Tồn và hai sao trong là Khôi Việt. Sao Thiên Khôi cư Tị đồng cung với sao Phi Liêm , sao Thiên Việt cư tại Mão có Triệt đồng cung, nhóm Thanh Phi Phục tại vị có sao Phi Liêm hình thành bộ Phi Khôi mang ý ngghĩ khá hay nếu có chính tinh và bàng tinh hợp cách, khi xấu Phi Liêm chủ sai trái khiến Thiên Khôi trở thành tao họa lớn lên. Tuổi Nhâm có tứ hóa theo thứ tự Lương Vi Phụ Vũ. Do Vũ Khúc hóa thành Kỵ nên mang ý nghĩa kỳ nhân, kỳ tài nếu gia cát tinh vì Vũ Khúc là sao có tính chất giải pháp, phương án. Tả Phụ là trung tinh hóa thành Khoa có tính chất trợ giúp, tương trợ bằng kiến thức. Sao Thiên Lương là ngôi sao may mắn hóa thành tài lộc. Tuổi Nhâm chỉ có nhóm Tử Vũ Liêm được hai hóa khí là Quyền Kỵ, không thể hình thành bộ Khoa Quyền Lộc dù có thêm Tả Phù cũng là cách Khoa Quyền Kỵ. Xét tới các sao an theo Địa Chi gồm Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và Phượng Khốc tại chính ở cung Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Ở dây nếu gặp sao Thiên Mã trong bộ Tang Mã Khách cư tại Dần Thân hay vì hình thành bộ Mã Khốc Khách có nhóm Tang Hư Khách và nhóm Phượng Khốc.

0 comments: