Saturday, April 15, 2017

May mắn và Phúc đức (phần 2)May mắn và Phúc đức (phần 2)


Phần trước luận về may mắn của cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật phân chia do giao hội thành cách trường hợp. Việc Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham cũng chứa may mắn riêng của bố cục chính tinh. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm là nhóm sao chủ may mắn do được vị trí trách nhiệm cao thực hiện việc lãnh đạo, người đại diện đứng đầu cho các tổ chức, đưa ra đường hướng hoạt động. Như việc trung tâm đầu não liên quan đến sao Tử Vi. Mệnh Tử Vi may mắn vì được kẻ khác trợ giúp để hoàn thành mục đích sống của bản thân. Tử Vi xấu là mất những thứ quan trọng như công danh, sự nghiệp và đánh mất chính bản thân. Tử Vi khi không may phá cách là xấu hơn các chính tinh khác vì ban đầu ngôi sao này đã mang tính quan trọng, càng tăng thêm cái tốt và xấu. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm may mắn khi Tử Vũ Liêm được bộ Phủ Tướng. Tử Vũ Liêm mang tính chất phát sinh là tư tưởng mà bản thân đi theo và hành động vì lý tưởng ấy. Tuy nhiên Tử Vũ Liêm không có đủ sự giúp đỡ vì đây là nhóm sao bạo lực. May mắn khi có thêm Phủ Tướng bộ sao tương trợ, bộ sao dùng lời lẽ để thuyết phục lòng người hay với Thiên Tướng hóa khí là Ấn tức phục vụ cho một mục đích mà cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm trở nên hoàn chỉnh. Khi đó lý tưởng của Tử Vi đi liền với tiêu chuẩn đạo đức liêm khiết là sao Liêm Trinh và Vũ Khúc là quần chúng ủng hộ bởi Phủ Tướng chứa đựng lòng nhân ái và quan tâm tới lợi ích của kẻ khác để phục vụ cho lý tưởng đạo đức của Tử Vi.


 Vì ý nghĩa như vậy nên cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất dễ bị phá cách khi gặp các sao như Không Vong hay Sát Tinh trùng phùng. Bộ sao Sát Phá Tham đầy đủ may mắn vì thuộc cách đặt mục tiêu tham vọng và thực hiện hóa trong đó đa phần là phá bỏ, phá dỡ nhưng thứ xấu mà Tử Vi mang lại. Phá Quân là sao chủ đứng đầu, tính chất phá bỏ, thay đổi gặp may mắn vì được tìm ra những thứ xấu. Sát Phá Tham có tính chất Sát vì đây thuộc nhóm Sát Tinh. May mắn của Sát Phá Tham ở những kế hoạch được hoàn thành đầy đủ với các chỉ tiêu. Sát Phá Tham đầy đủ tính chất cương cường, bất ổn định và dễ khiến bàng tinh mang tính Sát giao hội tăng tính chất cực đoan. Nếu Tử Vũ Liêm không có Phủ Tướng mà giao hội với nhóm Sát Phá Tham ở các cung độ Tị Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi. Cái may mắn của Tử Vũ Liêm ngộ Sát Phá Tham cũng là cái không may của cách cục này khi tạo ra mâu thuẫn lớn để thức đẩy sự phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Không may nhất của cách cục này là tính chất Sát trở nên tăng cường khi hai nhóm sao này giao hội với nhau. Tử Vũ Liêm gặp Sát Phá Tham nhìn chung tính chất không hay mang nhiều xung đột của cách cục.bộ Phủ Tướng tại đối cung đơn thủ. Phủ Tướng có tính cẩn trọng, hiền lương cách và chủ giúp đỡ kẻ khác.

0 comments: