Saturday, April 15, 2017

Tác động của chữ Không và VongTác động của chữ Không và Vong


Không Vong là các sao và khí có tính chất đúng như chữ Không, ngoài ra ta còn thêm chữ Vong với một số sao. Tạm gọi Tuần Triệt là sao. Nhiều bài người viết đã đưa ra tính chất của Triệt, Tuần và Thiên Không. Thực chất trên lá số Tử Vi chỉ có ba sao này có tính chất của Không và Tuần Triệt là cặp tác động lớn tới bốn cung trực tiếp và tổ hợp tam hợp chiếu gián tiếp qua ý nghĩa của bản cung. Thường thì các câu phú khi luận tới Tuần Triệt đưa ra các cách cục khó hiểu về Tuần và Triệt. Thực chất hai sao này có tính chất hoàn toàn khác nhau ngay về tên gọi thể hiện tính chất và qua nghiệm lí với Tuần Triệt. Mệnh có Triệt thủ mệnh thường được luận tuổi nhỏ khó khăn vất vả, khi nhìn các lá số cả cách cục tốt đẹp lẫn trung bình hay xấu đều có tính chất chung là tuổi nhỏ vất vả, khi bắt đầu bước qua đại hạn thứ hai có phần tốt đẹp hơn mặc dù vẫn có Triệt tại bản cung hạn. Triệt có tính chất trừ bỏ, có chữ Không do tính phá bỏ của sao này. Với Triệt tại cung nào trên lá số tử vi ta dễ bị trừ bỏ một thứ nào đó. Vì vậy các sách viết Triệt tại cung Huynh Đệ dễ mất anh em. Triệt tại cung Phụ Mẫu dễ có sự xóa bỏ một phần tình cảm với cha mẹ hoặc phụ mẫu có sự chia ly hay xa cách. Triệt Lộ có tính chất tác động làm tính chất của sao bộc lộ rất lớn. Một Thiên Cơ có chữ bí mật trong công việc kinh doanh hay đời tư cần thiết  tránh được sao này. Ngoài cuộc sống thực tế có những suy nghĩ hay tính cách đều có thể phản ánh được trong tử vi và xếp mức quan trọng của bên ngoài cũng tương tự về mức độ trong Tử Vi.


Thực chất là do Tử Vi phục vụ mục đích mô tả và dự đoán tính cách thể hiện bên ngoài hay tiềm thức dẫn tới tai họa hay tai kiếp. Đi sâu bên trong là cách đồng khí tương cầu. Không ngẫu nhiên ta tự nhiên chết trong một chuyến tai nạn mà thường do phần nhiều là khí của mệnh sắp tuyệt, phần khác do khí thu của những phần cao hơn như vận làng, vận nước, những thứ được thành lập khai mở như lập một tổ chức hay tạo ta một đồ vật đều phải chịu các quy luật này không chỉ con người hay các loài vật sống. Chữ Không Vong tác động tới bất cứ mọi phần mà con người nhìn thấy được, chính là sự diệt phản ánh qua tâm của con người. Mất đi chính là Không. Vì vậy tác động của Không Vong mạnh hơn tất cả các cách cục tốt xấu khác vì các cách cục này đều mang ý nghĩa bên ngoài thể hiện là tồn tại hoặc bị tác động. Chữ Không ta có thể nhìn ra bên ngoài thực tế là không còn, không chết, không sống, không bao giờ thất bại, không xấu, không đẹp, không tự tin, không may mắn, vô phúc, không có lý tưởng. Vì chữ Không tác động quá lớn tới mọi mặt nên Không Vong hầu như có sự tác động tới toàn bộ lá số Tử Vi và tính chất tại mỗi cung hiển lộ. Chữ Không do tính chất rất mạnh nên qua thực tế một số lý tưởng dẫn dắt toàn bộ của quốc gia như đạo Vô Vi, đạo Phật có tính lan tỏa mạnh vì chạm tới sâu trong tiềm thức. Chữ Không có một số cách dường như không thể tin vì quá tầm nhận thức ta dễ nhìn ra sau khi xem các phát minh về khoa học và nhận định của người đời lúc đó. Một số trường hợp do dụng được chữ Không mà thành tựu không có cách cục thượng cách nào có thể ngang bằng.

0 comments: